Should I Buy Mavic Air or Wait for Phantom 5?

Should I buy DJI Mavic Air or wait for DJI Phantom 5?